Skočiť na obsah

Vedenie kancelárie Najvyššieho súdu

veduca
vedúca Kancelárie NS SR
JUDr. Zuzana Flaková


Dňa 1. júna 2020 sa stala vedúcou Kancelárie Najvyššieho súdu JUDr. Zuzana Flaková.

Zuzana Flaková sa narodila v roku 1983 v Bratislave. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 2007. Titul doktor práv „JUDr“ jej bol priznaný v roku 2008.

Od roku 2010 pôsobila v advokácii. V justícii pôsobí od roku 2016, najskôr ako asistentka sudcu občianskoprávneho kolégia a od roku 2018 ako vedúca Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky, ktoré nanovo vybudovala.

Kompetencie vedúcej Kancelárie NSSR

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „kancelária najvyššieho súdu“) bola zriadená zákonom č. 301/2016 Z. z. 25. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o súdoch“) s účinnosťou od 1. januára 2017.

Vedúca kancelárie riadi a zodpovedá vo finančnej oblasti za tvorbu rozpočtu súdu, vykonanie finančnej kontroly a vnútorného auditu súdu; v oblasti organizačnej metodicky usmerňuje činnosť súdu na úseku ochrany pred požiarmi, ochrany utajovaných skutočností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; v oblasti ekonomickej riadi a metodicky usmerňuje vývoj, nasadzovanie a využívanie informačných systémov a technológií na súde, metodicky usmerňuje poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochranu a využívanie knižničných fondov, metodicky usmerňuje výkon a chod archívnictva.

Skočiť na navigáciu